Uitfaseren https://bathymetrie.rijkswaterstaat.nl (Mapbender)
Rijkswaterstaat heeft eind 2020 de nieuwe kaartviewer Bathymetrie Nederland op internet gepubliceerd. Deze kaartviewer bevat een overzicht van gebieden waarvoor bestanden met de laatst gemeten bodemhoogte beschikbaar zijn. Met een pop-up worden twee hyperlinks getoond waarmee BAG- en Geotiff-bestanden kunnen worden gedownload. In de kaartviewer wordt de data getoond en kan de data direct geraadpleegd worden. Van de data zijn ook ArcGis-services en OGC-services beschikbaar. Zie hiervoor de metadata.

Met de komst van deze kaartviewer wordt deze website (Mapbender - https://bathymetrie.rijkswaterstaat.nl/mapbender/app.php/application/rws_data), waarop dezelfde data beschikbaar zijn gesteld, uitgefaseerd. U wordt niet doorgeleid van de website Mapbender naar de kaartviewer Bathymetrie Nederland. Vanaf vrijdag 30 april 2021 bestaat de website Mapbender niet meer. Door de link van de kaartviewer Bathymetrie Nederland in uw favorieten op te slaan, zijn de bodemliggingsgegevens van Nederland te bekijken.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact met ons opnemen via: Contactformulier Servicedesk Data.
Webservices bathymetrie Rijkswaterstaat
Over bathymetrie.rijkswaterstaat.nl
Over bathymetrie.rijkswaterstaat.nl

Algemeen
Deze viewer is als tijdelijke aanvulling op de website bathymetrie.rijkswaterstaat.nl beschikbaar om de webservices van het landelijk opslagsysteem lodingen van Rijkswaterstaat beschikbaar te stellen.

Op deze website kunnen de meest recente lodingendata van de Rijkswateren van Rijkswaterstaat worden bekeken en worden geëxporteerd middels een download (BAG bestand, via de (i) Datadownload button in het menu). Eventueel kunnen de webservices in een andere viewer worden opgenomen.

Open data
De webservice bathymetrie valt onder open data.
Meer informatie hierover is te vinden op:
Rijkswaterstaat/open-data.

Data-update
Afhankelijk van de frequentie waarmee de metingen worden uitgevoerd, wordt de beschikbare data geactualiseerd. De meetfrequentie verschilt per gebied en kan variëren van tweewekelijks tot eens per 12 jaar.
Meer informatie hierover is te vinden op:
Waterinfo-extra/morfologie.

Authenticatie
Er is geen vorm van authenticatie nodig voor de webservices, de export van de data en het gebruik van de viewer.
Coördinatenstelsel

Coordinate system

Coordinate in map reference system

Center map
Hoe om te gaan met BAG-bestanden
BAG-bestanden
Bathymetric Attributed Grid (BAG) is een bestandsformaat bedoeld voor opslag en uitwisseling van bathymetrische data.

De introductie van het BAG-formaat is begonnen met de ontwikkeling van grids en de behoefte om informatie over de bathymetrie tussen verschillende applicaties uit te kunnen wisselen. Het formaat wordt ondersteund door 'The Open Navigation Surface Working Group’ met het doel om ontwikkelingen op het gebied van uitwisseling van bathymetriedata te bevorderen.

Het bestand kan worden geopend met GIS-software zoals QGIS (Open Source GIS-software) of een GIS-viewer. Gebruikers kunnen selecties maken in zowel in 2D als 3D voor verdere analyse van de data.

Door gebruik te maken van een 3D-visualisatie-engine, kan een nadere inspectie vanuit verschillende hoekpunten worden uitgevoerd. Daarnaast kan er een fly-through-beeld worden gemaakt.

Voor meer informatie (Engels) zie de website van
The Open Navigation Surface Working Group.

Disclaimer
Disclaimer

Algemeen
Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, onvolledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd. De informatie aangeboden op of via deze website kan voor een deel uit informatie bestaan die Rijkswaterstaat voor eigen taakuitvoering gebruikt en kan daarom minder geschikt zijn voor andere doeleinden.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. Rijkswaterstaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder ondermeer begrepen winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
> defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
> gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
> de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
> misbruik van deze website,
> verlies van gegevens,
> het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
> aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website,één en ander behoudens voorzover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Rijkswaterstaat of diens leidinggevenden.

Responsible disclosure
Ontdekt u een zwakke plek in een van de ict-systemen van Rijkswaterstaat, zoals rijkswaterstaat.nl? Laat het eerst ons weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan eerst maatregelen treffen. Dit heet 'responsible disclosure'. Rijkswaterstaat maakt hiervoor gebruik van de voorzieningen van Rijksoverheid.nl. Kijk voor meer informatie op de pagina 'responsible disclosure' van rijksoverheid.nl.

    Choose Export Format

    PNG
    JPG
    Kaartschaal